Åmot Arbeiderparti sitt partiprogram 2019 - 2021

Vi skal gjenreise tilliten til Åmot kommune

«Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn» heter det i et gammelt afrikansk ordtak. Åmot Arbeiderparti vil bidra til å styrke Åmotsamfunnet, slik at alle barn og unge får en trygg og god oppvekst med et skolemiljø fritt for mobbing. Vi skal gjennom tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid gi alle barn muligheter til å nå sitt potensiale for læring og utvikling. Vi vil at hvert enkelt barn skal bli sett og verdsatt, og at alle barn og unge blir møtt med tillit, respekt og krav. For å få dette til må vi ha barnehage- og skolelærere med høy kompetanse som samarbeider tett med de foresatte, der barn og unge gis muligheter til å medvirke i egen framtid, både i barnehagen, i skole og på fritiden.

Åmot Arbeiderparti vil:

 • innføre et sunt og gratis skolemåltid for alle elever
 • innføre gratis aktivitetsskole/SFO for 1. klassinger
 • utvikle en forlenget skolehverdag med kultur, fritid og leksehjelp l sørge for at alle barn får muligheter til å gå på kulturskole og videreføre aktivitetstilbudet «Ungdommens kulturhus»
 • at Osen Oppvekstsenter skal bestå
 • ha søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO
 • ha et tverrfaglig samarbeid og tilstedeværelse i barnehage og i skolehverdagen, bestående av ulikt fagpersonell
 • utvikle en skole for fremtiden med vekt på entreprenørskap og livsmestring
 • at skolene får ressurser til å fornye læreplanene slik
 • at barn og unge rustes for framtiden og kan bli gode samfunnsborgere

Åmot Arbeiderparti vil styrke folkehelsearbeidet.
Vi vil at alle skal ha et trygt og aktivt liv, et godt utbygd og tilpasset helsetilbud med bruk av velferdsteknologi. Dette starter allerede på helsestasjonen, gjennom barnehage, skole og over i voksen alder.
Helse- og omsorgstilbudet skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi, og skal preges av god kvalitet. Vi skal rette fokus mot funksjon, ikke på sykdom gjennom å bedre rehabiliteringstilbudet. Sammen med frivillige lag og foreninger kan vi forebygge ensomhet og sykdom gjennom aktivitet.

Du skal være trygg på at du får riktig hjelp til riktig tid i Åmot.

Åmot Arbeiderparti vil:

 • opprettholde helseinstitusjonene i Osen og på Deset
 • at funksjonshemmede og kronisk syke tas på alvor slik at samfunnsmessig likestilling og deltakelse oppnås
 • alle skal sikres medbestemmelse og være «sjef» i eget liv
 • satse på forebygging og tidlig innsats, med bedre folkehelse og mer fysisk aktivitet i hele befolkningen og i alle aldre
 • få ungdom i jobb eller tilbake i skolen
 • utrede helsehus og tilpassede bolig- og aktivitetstilbud

Nyskaping og gründervirksomhet er viktig for utviklingen av lokalsamfunnet som helhet. Vi mener det er nødvendig med en tydeligere politikk som retter seg mot den lokale gründeren og de som produserer varer og tjenester. Bedrifter i oppstartfasen trenger et støtteapparat som kan bidra til å styrke graden av innovasjon og gjøre det å være nyetablert mindre farlig ved bruk av veiledning, individuell oppfølging og mentorering. Forsvaret betyr mange arbeidsplasser, både direkte og indirekte. Det er derfor viktig at Forsvarets tilstedeværelse i vår region ikke svekkes, men styrkes. Dette gjelder også Høgskolens posisjon som en ledende utdanningsinstitusjon innen sine fagområder.

Åmot Arbeiderparti vil:

 • aktivt følge opp tiltakene i klima- og miljøplan
 • etablere en lokal lærlingegaranti
 • arbeide for at Forsvarets tilstedeværelse i vår region styrkes, ikke svekkes.
 • at Forsvarets støttefunksjoner ikke privatiseres.
 • videreutvikle Rena Leir som et kraftsentrum for Hæren
 • aktivt støtte opp om campus Rena og styrke avdelingens
 • posisjon som en ledende utdanningsinstitusjon innen sine fagområder.
 • bidra til utvikling av et innovasjonssenter i tilknytning til Høgskolen på Rena med kobling mellom næringsliv,forskning og offentlige etater.
 • ha en tydeligere politikk overfor nyetablerere og gründere
 • fortsette arbeidet med å utvikle turismen inkl hytteområder
 • arbeide for gods på tog og elektrifisering av Rørosbanen og flere avganger
 • jobbe for å etablere en luftambulanse med base i Åmot
 • fortsette utbyggingen av fiberbredbånd i sentrum og grendene.
 • jobbe for å forbedre finansieringen av varige tilrettelagte arbeidsplasser
 • sikre tilstrekkelige flomsikringstiltak

Innenfor landbruket har bonden over tid effektivisert virksomheten sin. Dette innebærer bruk av nye produksjonsmetoder og ny teknologi. I vår region har vi store og sterke utdanningsinstitusjoner som kan få en større rolle med å knyttevirksomhetene sammen med forskning og utvikling.

Tilleggsnæringene gir i mange tilfeller et betydelig bidrag til økonomien i gårdsdriften.

Åmot Arbeiderparti vil:

 • verne om produktive jord- og skogområder der hvor det er mulig slik at arbeidsplassene innen landbruket bevares og økes
 • i større grad satse på landbruket gjennom styrking av primærproduksjon, tilleggsnæring og videreforedling
 • at bonden bør ta større del av verdiskapningen fra egen produksjon (korn, kjøtt, melk).
 • at forvaltningsområdet for ynglende ulv i ulvesonen fjernes l ulv med uønsket adferd tas ut umiddelbart uavhengig av bestandsmål

Et mangfoldig og rikt kulturliv er en viktig faktor for trivsel, utvikling og samhold. For Åmot Arbeiderparti er det viktig at det kommunen har et aktivt kulturliv der alle lokale aktører bidrar til integrering og utjevning av sosiale forskjeller. I Åmot har vi et bredt og folkelig engasjement gjennom deltagelse i frivillige organisasjoner som bringer folk sammen og skaper tilhørighet og identitet. Dette vil Åmot Arbeiderparti støtte videre opp om.

Åmot Arbeiderparti vil:

 • utvikle Rena sentrum til en attraktiv landsby
 • legge til rette for et mangfold av arenaer for idrett og fysisk aktivitet
 • støtte tiltak som bidrar til å fortelle Åmots lokalhistorie, kartonghistorien og historien om kraftutbygging og tømmerfløtingen.
 • ta parken på Rena i bruk til ulike aktiviteter med konserter, bondens marked etc
 • arbeide for at ansatte i Forsvaret etablerer seg i kommunen
 • at alle barn har tilgang på gode kultur- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes lommebok
 • etablere ett «Utstyrsbibliotek»
 • styrke det frivillige organisasjonslivet
 • bidra til at kirkene i Åmot ivaretas
 • gjøre Prestsjøen og området rundt attraktivt

Åmot kommune skal kjennetegnes av et godt arbeidsmiljø, innflytelse over egen arbeidshverdag og muligheter for kompetanseheving. Det er viktig at det nå skapes ro i den kommunale organisasjonen etter flere år med stor uro. For Åmot AP er det helt avgjørende å bygge opp igjen kommunens økonomi etter flere år med svak politisk styring, slik at det skapes trygghet om de kommunale arbeidsplassene og det kommunale tjenestetilbudet. Det må gjenskapes en økonomisk forutsigbarhet for kommunen gjennom årlige avsetninger. I de tilfeller hvor kommunen skal hente inn anbud, skal man tilrettelegge slik at man fortrinnsvis kan ta imot tilbud om leveranser fra lokale leverandører så lenge disse er konkurransedyktige.

Åmot Arbeiderparti vil:

 • gjenåpne kommunen slik at servicetilbudet blir lett tilgjengelig for kommunens innbyggere og besøkende (nettsider, servicetorg, sentralbord)
 • ha et aktivt sivil-militært samarbeid.
 • legge til rette for et godt faglig samarbeid med våre nabokommuner for å bevare kommunale arbeidsplasser
 • gi kommunalt ansatte rett til etter- og videreutdanning tilpasset behovene i kommunens tjenestetilbud.
 • skape en heltidskultur med mål om flest mulig hele faste stillinger