Partiprogram for Åmot Arbeiderparti

2015 – 2019

Våre fem hovedprosjekter:

 • Oppvekst og utdanning
 • Helse, omsorg og aktivitet
 • Stedsutvikling
 • Arbeidsplasser
 • Kommunal økonomi, drift og lokalt miljø 

Oppvekst er et av de viktigste områdene kommunen forvalter, og er en investering for fremtiden. Vi vil ha løpende opptak i barnehagene og full barnehagedekning. «Åmotstandarden» har gitt gode resultater i skolen, vi vil videreutvikle den i skolen og etablere den i barnehagene. Barnehage- og skolelærere skal videreutdannes og tettheten av lærere skal økes. Målet vårt er at flere elever skal gjennomføre videregående skole etter denne satsningen.

Vi skal:

 • Ha søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.
 • Ha tidlig innsats for barn i barnehage og skole for å gi hvert enkelt barn det riktige tilbudet.
 • Ha gode overganger gjennom hele løpet fra barnehage til videregående skole.
 • Heve læringsresultatene i Åmotskolene, med spesielt fokus på basisfagene.
 • Ha elevbedrifter for kreativitet og skaperevne, ved hjelp av Ungt Entreprenørskap.
 • Etablere ballbinge ved Rena skole.
 • Fortsatt ha Birken- og Nobelprosjektene ved Åmot Ungdomsskole.
 • Lage barnebibliotek i Åmot folkebibliotek på lørdager.

Det viktigste og mest framtidsrettede målet vi har for en god og trygg omsorg, er å tilrettelegge for at du og dine kan bo lengst mulig hjemme. Vi vil at alle skal ha et godt og aktivt liv. Sammen med frivillige lag og foreninger kan vi forebygge ensomhet og sykdom gjennom aktivitet. Du skal være trygg på at du får riktig hjelp til riktig tid i Åmot.

Vi skal:

 • Bevare Osen Pensjonistheim som bemannede omsorgsboliger.
 • Gjenopprette og bevare et fullverdig tilbud på Ryslingmoen.
 • Øke antallet bemannede omsorgsboliger i Rena sentrum, slik at du slipper bo på institusjon før helsa krever det.
 • Legge til rette for at private utbyggere kan bygge omsorgsboliger for eldre i sentrum.
 • Legge til rette for at eldre moderniserer egne boliger for å kunne bo lenger hjemme.
 • Satse på velferdsteknologi.
 • Utarbeide en egen lokal plan for frivillighet, aktivitet og folkehelse for folk i alle aldre.
 • Bevare og videreutvikle et solid dagtilbud for alle, spesielt for mennesker med demens.
 • Ha et bredt tilbud innen psykisk helse, spesielt til unge.
 • Gi våre innbyggere gode rusfrie møteplasser.

Kommunens tettsteder skal utvikles som bosteder og destinasjoner med hvert sitt særpreg.

Destinasjonene skal markedsføres og vi skal vurdere å opprette et eget destinasjonsselskap i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel skal være sentral i kommunens arbeid med omdømmebygging, og vi skal være et godt vertskap for de som bor i, flytter til eller besøker kommunen.

Kulturhuset skal være et levende og åpent hus som vi kan være stolte av og utvikle videre. Vi skal ha og ta oss råd til å åpne og bruke kulturhuset. Kulturhuset skal syde av liv og være innbyggernes inngangsportal i møte med kommunens ansatte. Dette ønsker vi å oppnå ved å samkjøre ressurser mellom bibliotek, servicetorg og arkiv for å lage et «velkomsttorg» til kommunen i kulturhuset.

Vi skal:

 • Arbeide for et mer levende Rena sentrum.
 • Etablere bygdemuseum som forteller vår lokalhistorie, kartonghistorien og historien om kraftutbygging og tømmerfløting.
 • Arbeide for å utvikle Ilsaaslia til et attraktivt boområde.
 • Ha trygge nabolag med gode veier og lave fartsgrenser, utvikle nye sykkelstier og gangveier.
 • Arbeide for å etablere boliger for Forsvarets ansatte utenfor Rena leir.
 • Etablere et frivillighetens hus i Tømmerbygget ved Høgskolen for lokaler til kommunens lag og foreninger med en individuelt forhandlet husleie.
 • Bruke kulturhuset for å skape nye møteplasser.
 • Etablere ”Street workout” – Tuftepark og isbane i Birkebeinerparken (gamle Rena park).
 • Utvikle Åmot vestfjell som område for hytteutbygging og turisme.
 • Aktivt utnytte mulighetene Birken gir for markedsføring av kommunen som helårsdestinasjon.

Vi trenger flere arbeidsplasser i kommunen vår. Det skal etableres veiledningstjeneste og samlingspunkt for nye gründere. Flere eksisterende bedrifter skal veiledes inn i næringshagen for økonomisk vekst og flere arbeidsplasser. For oss er det viktig at kommunen benytter lokal kunnskap og lokalt næringsliv ved leveranser til kommunen når det er mulig. Vi er opptatt av å beholde, videreutvikle og skape store statlige arbeidsplasser i kommunen. Vi må også bidra til at det produseres mat i Norge, derfor trenger vi beitende husdyr og kornproduksjon i kommunen.

Vi skal:

 • Ta initiativ til, vedta og følge opp ny næringsplan for Åmot kommune.
 • Arbeide for at Forsvaret skal beholdes som det er og aktiviteten i Rena leir skal utvides. Forsvarets støttefunksjoner skal ikke privatiseres.
 • Etablere møteplasser innen landbruket og øvrig næringsliv for samarbeid og ideutvikling.
 • Verne om produktive jord- og skogområder.
 • Få flere bønder til å satse på korn ved å aktivt påvirke sentrale myndigheter.
 • Påvirke til økt forskning og utvikling av skogen til treindustrien i Østerdalen og ha et aktivt skogbruk.
 • Selge Kappahallen til Birken AS for å sikre arbeidsplasser og Birkens posisjon i lokalsamfunnet.
 • Aktivt støtte opp om campus Rena og styrke avdelingens posisjon som en ledende utdanningsinstitusjon innen sine fagområder.
 • Arbeide aktivt for at Hærens Krigsskole flyttes til Rena.

Vi skal sette oss langsiktige mål og vi skal skape handling for å nå målene. Vi skal ta ansvar, være forutsigbare og se nye muligheter. Innbyggernes behov skal stå i fokus i kommunens planer og målsetninger. Samarbeid og langsiktig arbeid i kommunen er viktig for å oppnå gode resultater. Vi skal skape trivsel og drive en miljøbevisst kommune.

Vi skal:

 • Ha et godt samarbeid mellom politikere, kommunens administrasjon, arbeidstakere og fagforeninger slik at vi blir gode sammen.
 • Ha budsjettoverskudd i tilfelle uforutsette utgifter, og for å ha handlingsrom i fremtiden.
 • Budsjettere realistisk i forhold til kommunens langsiktige mål og se på inntektsmuligheter for kommunen.
 • Redusere ufrivillig deltidsarbeid. Arbeide for en heltidskultur.
 • Si klart nei til konkurranseutsetting og privatisering av kommunens tilbud til innbyggerne.
 • Ha et aktivt sivil-militært samarbeid.
 • Legge til rette for et godt samarbeid med våre nabokommuner, i stedet for kommunesammenslåing.
 • Bygge ut fiberbredbånd i sentrum og grender.
 • Arbeide for gods på tog og elektrifisering av Rørosbanen.
 • Engasjere oss for miljøvennlig/klimavennlig kraftutbygging.
 • Aktivt arbeide for flomsikringstiltak.