Birkebeinerland og et lokalhistorisk museum?

Birkebeinerland og et lokalhistorisk museum?

Det er ingen kommunal oppgave alene å etablere Birkebeinerland på Rena syd. Men det er viktig å opprette en lokalhistorisk forankring til Birkebeinerne i kommunen vår. Vi er tross alt Birkebeinerriket.

Åmot Arbeiderparti er ikke imot å etablere et Birkebeinerland på Rena syd, tvert imot, vi trenger å fortelle Birkebeinerhistorien. Men vi mener det hadde vært flott å kunne se det i sammenheng med opprettelsen av et lokalhistorisk museum. Åmot har en historie som må fortelles. Derfor ønsker vi at det etableres et lokalhistorisk museum på Rena syd, i kombinasjon med et Birkebeinerland. Vi mener at kommunens unike historie som tar for seg kartonghistorien, historien om kraftutbyggingen og ikke minst Birkebeinerhistorien må fortelles.

Kartongparken på Rena syd er en del av vår historie som bør formidles. Industrihistorien om Kartongen, som også gjorde at strømmen kom til bygda!

Kartongparken på Rena syd er en del av vår historie som bør formidles. Industrihistorien om Kartongen, som også gjorde at strømmen kom til bygda!

Åmot kommune har jo en unik historie knyttet til over 100 år med kraftutbygging, vi har en unik kvartalstruktur i sentrum med Tømmerkatedralen og Kartongpipa som viktige symboler på vår lokalhistorie. Den flotte turstien som nå går langs Glomma kan være en flott historieforteller, dersom vi får opp informasjonstavler som forteller om de ulike stedene stien går langs.

Men det er ikke en kommunal oppgave å alene etablere et Birkebeinerland, derfor bør det tas kontakt med private aktører, Anno museum og Hedmark Fylkeskommune med tanke på å se på mulighetene for å etablere et Birkebeinerland. Da i kombinasjon med et lokalhistorisk museum som tar for seg kartonghistorien, historien om kraftutbygging og Birkebeinerhistorien.

Vi fremmet dette forslaget sammen med Høyre i formannskapet 26. august, dessverre ble forslaget nedstemt av Senterpartiet.

Åmot Arbeiderparti prioriterer barn og unges læring

Åmot Arbeiderparti prioriterer barn og unges læring

Gjennom de siste fire årene har vi prioritert barn og unges oppvekst og læring. Vi har vært opptatt av å rehabilitere skolebyggene på Rena for å skape et godt læringsmiljø. I tillegg har vi gitt rektorer mulighet til å være rektorer, ved å ha en skolefaglig koordinator i kommunen og dermed dra administrative oppgaver ut fra skolen og inn på rådhuset i stedet, slik at rektor kan ha fokus på utviklingen av skolen som læringsarena.

Satsning på skole har vært en viktig forutsetning for Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet sitt samarbeid. Åmot Arbeiderparti vil prioriterer barn- og unges læring også de neste fire årene. I en tid hvor det er stort fokus på kvalitetsarbeid og resultater i skolen, må det skape et godt miljø for læring med motiverte lærere. Vi som politikere etterspør resultater, vi krever resultater, da må vi gi rom og handlefrihet for at best mulig resultater skal kunne skapes. En satsning på Åmotstandarden er det vi ønsker oss fremover.

Åmot Arbeiderparti ønsker ikke at lærertettheten i skolen skal reduseres. Jeg mener at å prioritere barns læring er en viktig prioritering for fremtida, hvor flere fullfører skolen og noen blir lærlinger, andre blir studenter eller noen kommer seg direkte i jobb. I dag ser vi at mange av de som ikke fullfører skolen ender som arbeidsledige, det er for eksempel ikke bra for oss når vi i fremtiden skal ta hånd om et større antall eldre.

Vi må tenke langsiktig forebygging, den beste forebyggingen kommer av å satse på innholdet i skolen. Åmot Arbeiderparti mener ikke at man skal legge ned skoler så lenge det er faglig forsvarlig å opprettholde aktiviteten der, men når er en skole for liten? Det er et vanskelig spørsmål. Vi kommer ikke til å gå for en nedlegging av oppvekstsentrene så lenge elevantallene opprettholdes og det faglige forsvarlig.

Oppvekstsentrenes fremtid er en vurdering foreldrene selv må ta. Prinsipielt er jeg imot privatskoler. Skoler er noe det offentlige skal ha ansvar for. Derfor mener jeg at dersom alternativet er en privat skole, så er det kommunale skoletilbudet et bedre og mer forutsigbart tilbud for både elever og foreldre.

Vi vil ha søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO, samt full barnehagedekning i Åmot. Læring og tidlig innsats starter ikke i 1. klasse på skolen, men allerede i barnehagen.

Vi har mer å gjøre innenfor oppvekstområdet, derfor ønsker vi at vår satsning skal fortsette i fire nye år!

Personalpolitikk i Åmot kommune

Det er riktig som Gjems skriver i sitt leserinnlegg 11. juni at det er rundt 10 % sykefravær i Åmot kommune. Det er heller ikke utenkelig at Gjems har rett i at sykefraværet har økt som en følge av budsjettdiskusjonen og den usikre situasjonen som Senterpartiet, SV, FrP og Mona Strand (uavhengig) satte kommunen i 25. februar 2015. (mer…)

Uansvarligheten som ble reddet av refusjonskravet.

Uansvarligheten som ble reddet av refusjonskravet.

Av:

Ann Evelyn Bergli, leder Åmot AP

Espen Andre Kristiansen, ordfører og ordførerkandidat Åmot AP

Tove Brenna Holmen, varaordførerkandidat

Åmot kommune har nå fått godkjent refusjonskravet på de ressurskrevende brukerne. Dermed fikk opposisjonen i Åmot bestående av SP, FrP, SV og Mona Strand (uavhengig) en gavepakke som reddet budsjettet for dem.

De visste ikke i februar at disse inntektene ville komme da de vedtok omfattende budsjettendringer. At de nå påstår og antyder at de hadde kontroll og visste hva de gjorde er i beste fall bare en bløff i stede for å ta ansvar for hva de virkelig gjorde. Nemlig å vedta et budsjett med underskudd.

At de nå antyder at de hadde et budsjett i balanse er dessverre ikke sant.

Demonstrasjonen for å få et budsjett i balanse var berettiget. Og den hadde en virkning i form av at opposisjonen måtte finne en løsning for å få budsjettet i balanse. Nå var det ikke opposisjonen som fant løsningen, men de tar mer enn gjerne æren for den. Mens vi andre selvsagt er klar over at det er administrasjonens refusjonskrav de nå tar æren for. Godt vi har en dyktig administrasjon i Åmot kommune!

Opposisjonen skapte en usikkerhet ved å endre budsjettet i februar og april uten å vise hvor de skulle ta pengene fra i stedet. Opposisjonen får ta ansvaret for den usikkerheten de selv skapte i stedet for å løpe fra ansvaret og skylde på Arbeiderpartiet.

Å skylde på andre når opposisjonen selv satte kommunen i en slik situasjon er en direkte ansvarsfraskrivelse.

God sommer!

Forsvarets troverdighet står på spill!

Forsvarets troverdighet står på spill!

Forsvarssjefen er i prosess med sitt fagmilitære råd (FMR) som skal være ferdig 1. oktober. Ekspertgruppen for forsvaret av Norge har fremlagt sin rapport «Et felles løft», og McKinsey rapporten, som omhandler modernisering og effektivisering av stabs, – støtte og forvaltningsfunksjoner, er fremlagt. Et militært forsvar koster mye penger for en nasjon, men ennå har ingen spart penger ved å avskaffe sitt militærvesen.

Tidligere direktør ved Forsvarets Forsknings institutt (FFI) Paul Narum og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen påpeker gjennom Cevita rapport nr 10. 2015, «Norsk forsvarsevne, en varslet avvikling», at det er realiteten hvis vi ikke endrer rammevilkårene.
Vi representerer viktige forsvarskommuner og er over gjennomsnittlig opptatt av Forsvarets utvikling og fremtid. Gjennom et godt og veletablert samarbeid med Forsvaret blir vi kontinuerlig minnet om Forsvarets betydning for Norge, og vi er oppriktig bekymret for utviklingen. La det først være sagt at vi ikke er bekymret for kvaliteten på våre soldater, de rekrutteres fra det øverste sjikt av norsk ungdom. Men vi er bekymret for mangel på trening og øving. Heimevernet (HV) trener og øver i alt for liten grad, alle mannskapene må gis et minimum av dager til årlig trening. Luftforsvaret har for lite flytimer, Sjøforsvaret har for få seilingsdøgn og Hæren har for lite øvingsdøgn. Kan vi leve med dette?

Hæren mangler kritisk materiell som blant annet luftvern og til dels artilleri. Anskaffelser av topp moderne materiell som fregatter, jagerfly F-35, materiell til Cyberforsvaret også videre er helt nødvendig, men det er et paradoks at det ikke er ressurser til å drifte materiellet på en operativ forsvarlig måte. Vi er bekymret for en utvikling i forsvaret, hvor vi investerer mye i materiell, men hvor man ikke følger opp materiellanskaffelsene ved å tilføre finansiering også til drift. Det kan ende opp med mye moderne utstyr som vi ikke har økonomi til å bruke. Forsvaret må ha teknologisk moderne materiell i en balansert struktur og de må kunne driftes.

Vi er bekymret for Norges troverdighet i NATO. Norge har forpliktet seg til å øke bevilgningen til Forsvaret til 2 % av BNP. I dag er den under 1,5 %, og signaler fra sentrale politikere er ikke positive i forhold til å oppnå denne målsettingen. Forsvaret av Norge forutsetter forsterkninger av våre allierte som må ha tillit og tro på at Norge gjør sin del av jobben. Kapasitet og utholdenhet for å gi forsterkningsstyrker et akseptabelt utgangspunkt er helt nødvendig. Hæren er allerede i dag nede på et nivå som gir svært begrenset dybde og utholdenhet, noe vi opplever bekymringsfullt.

Vi er bekymret fordi Forsvarets logistikk har blitt uthult. Man har tært av beredskapslager for å opprettholde dagens treningsnivå. Beredskapslagre på stridskritisk materiell må bygges opp igjen snarest mulig.

Vi er bekymret for kvantiteten. Hæren er på et absolutt minimum for å kunne si at Norge har en Hær. En komplett brigade er et absolutt minimum. Når Luftforsvaret har mangler, står flyene på bakken og det blir store medieoppslag. Når Sjøforsvaret har mangler, ligger skipene til kai og det blir store medieoppslag. Når Hæren har mangler, er de ute med det de har selv om de mangler luftvern, artilleri eller andre kritiske deler og det blir ingen medieoppslag. Får nasjonens innbyggere en riktig beskrivelse av situasjonen?

Vi er bekymret for at Forsvaret har blitt så lite at man i for stor grad er nødt til å tilpasse seg en varierende trussel, i stedet for å ha en forutsigbar beredskap for å takle et mer varierende trusselbilde uten å behøve å gjøre de store operative omveltningene. Det er under 20 år siden Rena leir i Østerdalen Garnison, med et moderne skytefelt ble etablert. Det er dårlig økonomi om den operative styrkestrukturen blir så liten at man må flytte rundt på militære avdelinger etter mer kortsiktige justeringer av trusselbildet.

Det bekymrer oss at alle utredninger peker mot at bevilgningen til Forsvaret ikke er dekkende for å holde oss med et tilfredsstillende forsvar av Norge. Dette bekrefter Ekspertgruppen for forsvaret av Norge i klare ordelag. Det samme sier Narum og Diesen. Det norske folk bør i mye sterkere grad gjøres oppmerksom på at bevilgningene til Forsvaret ikke er store nok.

Vi lar oss uroe av manglende deltagelse i den offentlige diskusjonen blant militært tilsatte. Hva er grunnen til det? Er takhøyden for lav i Forsvaret? Er man redd for karrieren eller er det manglende innsikt i hva som foregår? Hvor går lojaliteten, til systemet eller nasjonen? Forsvarsministeren oppfordrer til en åpen debatt. Militært personell må med i diskusjonen for å få debatten opp på et godt faglig nivå.

Forsvaret er nasjonens forsikringspremie. Kan vi som nasjon være kjent med ikke å ha betalt forsikringspremien?

 

Per Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark (Arbeiderpartiet)

Dag Rønning, fylkesordfører Hedmark (Senterpartiet)

Erik Hanstad, ordfører Elverum (Høyre)

Arnfinn Uthus, varaordfører Elverum (Senterpartiet)

Espen André Kristiansen, ordfører Åmot (Arbeiderpartiet)

Sissel Frang Rustad, varaordfører Åmot (Høyre)