Gjennom de siste fire årene har vi prioritert barn og unges oppvekst og læring. Vi har vært opptatt av å rehabilitere skolebyggene på Rena for å skape et godt læringsmiljø. I tillegg har vi gitt rektorer mulighet til å være rektorer, ved å ha en skolefaglig koordinator i kommunen og dermed dra administrative oppgaver ut fra skolen og inn på rådhuset i stedet, slik at rektor kan ha fokus på utviklingen av skolen som læringsarena.

Satsning på skole har vært en viktig forutsetning for Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet sitt samarbeid. Åmot Arbeiderparti vil prioriterer barn- og unges læring også de neste fire årene. I en tid hvor det er stort fokus på kvalitetsarbeid og resultater i skolen, må det skape et godt miljø for læring med motiverte lærere. Vi som politikere etterspør resultater, vi krever resultater, da må vi gi rom og handlefrihet for at best mulig resultater skal kunne skapes. En satsning på Åmotstandarden er det vi ønsker oss fremover.

Åmot Arbeiderparti ønsker ikke at lærertettheten i skolen skal reduseres. Jeg mener at å prioritere barns læring er en viktig prioritering for fremtida, hvor flere fullfører skolen og noen blir lærlinger, andre blir studenter eller noen kommer seg direkte i jobb. I dag ser vi at mange av de som ikke fullfører skolen ender som arbeidsledige, det er for eksempel ikke bra for oss når vi i fremtiden skal ta hånd om et større antall eldre.

Vi må tenke langsiktig forebygging, den beste forebyggingen kommer av å satse på innholdet i skolen. Åmot Arbeiderparti mener ikke at man skal legge ned skoler så lenge det er faglig forsvarlig å opprettholde aktiviteten der, men når er en skole for liten? Det er et vanskelig spørsmål. Vi kommer ikke til å gå for en nedlegging av oppvekstsentrene så lenge elevantallene opprettholdes og det faglige forsvarlig.

Oppvekstsentrenes fremtid er en vurdering foreldrene selv må ta. Prinsipielt er jeg imot privatskoler. Skoler er noe det offentlige skal ha ansvar for. Derfor mener jeg at dersom alternativet er en privat skole, så er det kommunale skoletilbudet et bedre og mer forutsigbart tilbud for både elever og foreldre.

Vi vil ha søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO, samt full barnehagedekning i Åmot. Læring og tidlig innsats starter ikke i 1. klasse på skolen, men allerede i barnehagen.

Vi har mer å gjøre innenfor oppvekstområdet, derfor ønsker vi at vår satsning skal fortsette i fire nye år!